Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

God videnskabelig praksis

God videnskabelig praksis

Folketinget vedtog d. 1. juli 2017 ”Lov om Videnskabelig Uredelighed”. Loven medfører ændringer i AAU’s regler og procedurer på området. Hvad disse ændringer betyder i praksis, kan du læse mere om her på siden.

Kontakt

Ved spørgsmål om god videnskabelig praksis:

samf-dekansekretariat@aau.dk

Ved spørgsmål om Praksisudvalget på AAU bedes du kontakte Rektorsekretariatet:

rektorsekretariatet@adm.aau.dk

Praksisudvalgets hjemmeside:

https://www.update.aau.dk/udvalg/praksisudvalget-AAU

 

Ansvarlig forskningspraksis på SAMF

SAMF Akademisk råd har fastsat en række retningslinjer, der skal fremme god videnskablig praksis på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Retningslinjer for fremme af ansvarlig forskningspraksis 

Hvad er God Videnskabelig Praksis?

Akademiske Råd har ansvaret for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rådet har blandt andet til opgave at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis

Lov om videnskabelig uredelighed og kodeks for integritet i forskning

Hvad er videnskabelig uredelighed?

Videnskabelig uredelighed forekommer, når en forsker handler i strid med god videnskabelig praksis. I § 3, stk. 1 i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v. defineres videnskabelig uredelighed således:

”1) Videnskabelig uredelighed forekommer, når der foretages fabrikering, forfalskning eller plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

2) Fabrikering: Konstruktion af data eller substitution med fiktive data.

3) Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer, ændringer eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.

4) Plagiering: Tilegnelse af ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begrebet uden retmæssig kreditering”.

Videnskabelig uredelighed omfatter fabrikering, forfalskning og plagiering, som har haft en reel betydning ved planlægningen, gennemførslen eller rapporteringen af forskningen jf. § 3, stk. 2.

Håndtering af sager om videnskabelig uredelighed

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed behandler sager om videnskabelig uredelighed i videnskabelige publikationer. Sagerne bliver som udgangspunkt rejst ved at indgive en anmeldelse til den forskningsinstitution, hvor forskningen er udført. Hvis forskningsinstitutionen selv rejser sagen, bliver anmeldelsen indgivet til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Nævnet skal udgive en årlig beretning om tvivlsom forskningspraksis i Danmark. Beretningen skal bygge på forskningsinstitutionernes årlige rapportering om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis på den pågældende institution.
Nævnet arbejder også for at styrke dansk forsknings troværdighed, forebygge videnskabelig uredelighed og støtte op om forskningsintegritetsindsatsen, som kommer til udtryk i den danske kodeks for integritet i forskning

Alle danske sager om videnskabelig uredelighed skal behandles i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Nævnet har således kompetence til at behandle sager, hvor forskningen er udført med hel eller delvis offentlig støtte eller på en offentlig dansk forskningsinstitution.

Hvad er tvivlsom forskningspraksis?

I sager om brud på god videnskabelig praksis, men ikke videnskabelig uredelighed, kan der være tale om tvivlsom forskningspraksis. I henhold til § 3, stk. 1, nr. 5 bliver tvivlsom forskningspraksis defineret således:

”… brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.”

Håndtering af sager om tvivlsom forskningspraksis

Rektor har nedsat et Praksisudvalg for Aalborg Universitet (benævnt PU AAU), som behandler sager af tvivlsom forskningspraksis og står for den indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed. PU AAU skal understøtte, at der sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis. Ligeledes skal PU AAU sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

PU AAU har primært til opgave at behandle vedr. mistanke om tvivlsom forskningspraksis. Sager om tvivlsom forskningspraksis er defineret som sager, hvor der ligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, men som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds ansvarsområde.
PU AAU videresender ligeledes sager om mistanke, om fabrikering, forfalskning eller plagiering, som ligger inden for Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds ansvarsområde, til behandling i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601