AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Talentprogram for yngre forskere på SAMF

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker at styrke og fastholde en forskningsprofil karakteriseret ved excellent forskning og forskningsmiljøer med stor national og/eller international gennemslagskraft. Et element i de kommende års indsats vil være en målrettet støtte til vækstlaget blandt andet udmøntet i et talentprogram for yngre forskere. Fordelene ved at understøtte lovende yngre forskere er mange. Målrettede støttemuligheder kan være med til at øge rekrutteringen, bidrage til at skabe faglige udfordringer i forskningsmiljøerne, tiltrække eksterne forskere til universitetet, medvirke til et stærkt internationalt netværk og generelt være med til at styrke bredden i den samfundsvidenskabelige forskning.

Kontakt

marie louise Gram

Strategisk forskningsrådgiver
Telefon: 9940 7920
mgm@adm.aau.dk

Præsentation af forskningstalenterne og deres projekter

A privilege to expand research on EU institutions and politics

A privilege to expand research on EU institutions and politics

 

Being part of the AAU SAMF talent programme means to me the great privilege of being able to continue and expand my research on EU institutions and politics. It allows me to conduct fieldwork, to realise research stays abroad, and to attend conferences where I can present and discuss my research. In this way, it allows me to strengthen and extend my academic network. Thus, the AAU SAMF talent programme has important implications for my career as an international scholar in EU studies.
 

Research Project

In the course of the SAMF talent programme, I would like to conduct research on civil society engagement and participation in EU governance. In my previous research on Intergroups in the European Parliament, I analysed, inter alia, informal practices between Members of the European Parliament and representatives of civil society. Departing from the empirical observation of business interests being numerical superior in terms of representation and involvement in EU policy-making vis-à-vis societal interests, I seek to investigate the question whether and how civil society participation in EU politics may lead to more democracy at EU level or to a pluralisation of the European lobby. Given my prior research on informal practices, I would like to focus on informal access points for civil society to EU institutions, and how these relate/not relate to the emergence of democratic governance at EU level.
 

Societal impact of research

Throughout my MA and PhD studies I have been listening to numerous discussions about the EU’s democratic deficit. In my day-to-day life, inside and outside the University campus, I am confronted with the perception of the EU being a hollow and opaque entity, a distant institutional complex that makes decisions over citizens’ head. Parliaments are important arenas for debate and representation. Thus, they are central to the legitimacy of the EU. Questions of who is represented in and by the European Parliament, who gets a voice and say in EU institutions are of utmost importance when talking about the democratic credentials of the EU. Being a social scientist, it is my role and responsibility to be an intermediary, a facilitator with my research. It is part of my profession to link between EU citizens and the institutions, to explain, to explore, to ask questions about who is represented in EU politics, who gets access to EU institutions and who is involved in EU decision-making.
 

Vision

Being aware that the EU has its flaws and imperfections, I would be happy if my research would contribute a tiny little bit to counteracting the growing alienation of EU citizens from the EU, the Eurosceptic streams in the EU and Europe, and to increase the awareness of the privilege that we all have, i.e. living in a democracy.

The AAU SAMF talent programme has important implications for my career as an international scholar in EU studies..

Laura Landorff

Motiverende at blive inkluderet i talentprogrammet


At blive inkluderet i programmet betyder helt konkret for mig bedre muligheder for at internationalisere min forskning, og flere muligheder for at planlægge blandt andet forskningsophold og international netværksdeltagelse i de kommende år. Hertil kommer at det også opleves motiverende og som faglig anerkendelse.
 

Forskningsprojekt

I min forskning interesserer jeg mig særligt for tilblivelsen af ledelsesviden- og ledelsesinformation i offentlige organisationer. Her er jeg blandt andet interesseret i ledelseskonsulenters rolle og legitimitet, da disse ofte fungerer som vigtige, dog til tider oversete, forandringsagenter i den offentlige sektor. Min tilgang til emnet er særligt inspireret af praksisbaserede organisationsstudier, og pointen er således ikke blot at forstå om eksempelvis konsulenter bruges, eller hvad de bruges til, men også hvordan de bruges, virker og hvilke former for værdi de skaber i den offentlige sektor.
 

Samfundsmæssig værdi

Det er en løbende overvejelse, hvordan jeg kan være med til at understøtte, at forskningen tilbyder samfundsmæssig impact. Her gør jeg mig blandt andet overvejelser omkring formidling i forskellige fora samt løbende dialog med mit praksisfelt.
 

Vision

Ledelseskonsulenter anvendes bredt i den offentlige sektor, og det er min klare ambition at bidrage med et mere nuanceret billede af, hvordan ledelseskonsulenter- og ledelsesviden er med til at forme den offentlige organisering. Jeg håber, at mit projekt kan være med til at udvikle den forståelse vi har for ledelseskonsulenter- og ledelsesvidens rolle, og hvordan det kan/skaber værdi.

Jeg håber, at mit projekt kan være med til at udvikle den forståelse vi har for ledelseskonsulenter- og ledelsesvidens rolle, og hvordan det kan skabe og skaber værdi.

Kasper Trolle Elmholdt

 

Bidrage til udviklingen af nordjyske virksomheder

Talentprogrammet giver mig mulighed for målrettet at fokusere på at etablere et internationalt forskningsnetværk. Dette skal ske både gennem konferencedeltagelse og kortere ophold ved udenlandske universiteter. Ved at opsøge sparring med internationale forskere, giver programmet mig mulighed for at opnå indsigt i og større erfaring med processerne omkring publicering af forskningsartikler men også andre former for forskningsformidling herunder "third mission activities", som har en samfundsmæssig værdi.
 

Forskningsprojekt

Jeg forsker i, hvordan virksomheder samarbejder og organiserer på tværs af eksisterende organisatoriske grænser. Konceptuelt har jeg arbejdet med et forretningsmodelperspektiv på denne problemstilling, som rammer flere grænseflader indenfor både strategisk ledelse samt organisations- og innovationsforskning.
 

Samfundsmæssig værdi

I takt med at viden som en ubegrænset, kompleks størrelse er blevet et centralt konkurrenceparameter for at skabe værdi både for kunder og stakeholdere, bliver der skubbet til forståelsen af, hvordan udvikling og innovation af forretningsmodeller ikke længere kan ses isoleret indenfor de rumlige grænser af en enkelt organisation. Derfor er det centralt at få skabt fokus på, hvordan værdi samskabes mellem virksomheder, og hvilke udfordringer dette kan skabe.

Metodemæssigt tager jeg udgangspunkt i at være en ”engaged scholar”. Det betyder i praksis, at min forskning sker gennem interaktion med virksomheder, primært små- og mellemstore nordjyske virksomheder. Derfor er selve det at bygge bro mellem forskning og praksis et centralt aspekt af min forskning.
 

Vision

Min forskning kan på baggrund af den praksisfunderede tilgang bidrage til både lokal og regional udvikling af nordjyske virksomheder. Samtidig er det min målsætning med deltagelse i talentprogrammet at få knyttet bånd mellem forskningsgruppen FIRM, der fokuserer specielt på organisation, strategi og ledelse, og relevante internationale forskningsgrupper, så vidensdelingen og sparringen kan blive en kontinuerlig læringsproces for både mig selv og mine kollegaer.

Min forskning sker gennem interaktion med virksomheder, primært små- og mellemstore nordjyske virksomheder. Derfor er selve det at bygge bro mellem forskning og praksis et centralt aspekt af min forskning..

Louise Brøns Kringelum

En verden til forskel

Som PhD-stipendiat gør optagelsen i talentprogrammet en verden til forskel. Det gør det muligt at kunne deltage i udenlandske forskningsmiljøer i længere perioder og udvikle både metoder og koncepter i langt flere miljøer end det danske. Det har også betydet, at jeg har fået et samarbejde med både Institute of Analytical Sociology i Sverige og Havard University i USA, som begge er absolut førende indenfor segmenter af min forskning.

Talentprogrammet har også ladet mig udvikle interne værktøjer på AAU, hvor den økonomiske hjælp har muliggjort IT-hardware i forbindelse med indsamling og analyse af big data fra sociale medier, større online databaser og internationale, åbne registre for instituttet og senere for fakultetet. Hvad opgraderet hardware også har tilladt er, at jeg har kunnet køre nogle meget tunge simulationer for at gøre et stykke software færdigt, der åbner op for at andre, både forskere og andre interesserede, kan begynde at arbejde med områdeinddelinger og datavisualisering. For at sætte det i perspektiv, så ville den gamle hardware vi havde tilgængeligt skulle bruge 10 måneder kontinuerligt på det samme, som det nye skal bruge to døgn på. Programmet bliver tilgængeligt medio 2018.
 

Forskningsprojekt

Mit forskningsprojekt har omdrejningspunktet omkring social ulighed i et geografisk perspektiv. Social arv er meget omtalt og vi har en god forståelse af social arv som et overordnet koncept, men megen forskning fokuserer på social arv som en mekanisme, der fungerer upåagtet af tid og sted; noget der altid sker – både som en positiv og negativ ting. Mange ser f.eks. ”den rådne banan” (området der strækker sig over det meste af Vestjylland ned over Sydjylland og over Lolland) som de steder, hvor personer med lavere uddannelser bosætter sig og derfor også de steder, hvor den sociale arv er mere udtalt.

Sådanne misforståelser opstår let, fordi vi ofte forstår områder som kæmpe store steder som regioner eller kommuner. ”Lavindkomstkommuner”, ”kommunal arbejdsløshed” og ”kommuner med social slagside” bliver tit brugt til at forstå mekanismer i samfundet, men det er ofte meget mere komplekst og lokalt end en kommune. Selv sogne eller postnumre indeholder oftest mennesker i begge ender af det sociale spektrum, og det bliver derfor meningsløst at forstå områderne som en samlet social gruppe.
 

Samfundsmæssig værdi

Mit forskningsprojekt forsøger at kombinere registerdata med computermodeller for at inddele områder i meget små og meget homogene enheder for derved bedre at kunne forstå, hvordan det at bo et bestemt sted kommer til at betyde noget for, hvordan vi klarer os senere i livet. Min forskning forsøger ligeledes at dissekere administrative områder for derved at vise, hvordan det at se på socialgeografi som mindre enheder kan hjælpe os til bedre at forstå, hvor social slagside opstår og hvorfor den opstår. På den måde, i særlig høj grad hvis det tænkes ind i en policy-sammenhæng, tillader den nye inddeling at træffe ekstremt lokale beslutninger om sociale tiltag og direkte hjælp uden at skulle fokusere på omkringliggende områder, der måske ikke har samme problematik.
 

Vision

Meget af min forskning er drevet af spørgsmålet: Hvordan virker det?. Hvordan virker social arv? Hvordan virker det sociale i forhold til bosættelse? Mit håb er, at jeg bliver i stand til at beskrive de mekanismer der resulterer i social arv og social ulighed på en bedre måde, end man gør nuværende tidspunkt og særligt at der kommer mere fokus på brugen af geografien, når vi skal forstå social ulighed. Jeg håber også på at opnå en udbredelse af det program, som PhD’en har udviklet sideløbende med databearbejdningen.

Mit håb er, at jeg bliver i stand til at beskrive de mekanismer der resulterer i social arv og social ulighed på en bedre måde, end man gør nuværende tidspunkt og særligt at der kommer mere fokus på brugen af geografien, når vi skal forstå social ulighed.

Rolf Lyneborg Lund

Et klap på skulderen fra kollegerne

Optagelsen i talentprogrammet er først og fremmest et klap på skulderen fra de kollegaer, der har indstillet mig. Men det betyder naturligvis også ekstraordinære ressourcer og derfor muligheden for at lave spændende forskning, som ellers ikke ville være muligt samt skabe nye samarbejdsrelationer med kollegaer både på AAU og uden for AAU.
 

Forskningsprojekt

Mit projekt er dataindsamling for videre forskning om effekten af ny teknologi i virksomheder. Dataene vil bl.a. kunne belyse, hvordan indførslen af ny teknologi påvirker organiseringen af arbejdet, hvordan medarbejderne opbygger de nødvendige færdigheder til at anvende teknologien, og hvordan anvendelsen af ny teknologi påvirker jobtilfredshed og oplevet jobsikkerhed. Desuden vil dataene kunne danne basis for udvikling af nye indikatorer for intensiteten af anvendelsen af ny teknologi i virksomheder. 
 

Samfundsmæssig værdi

Mange er bange for ny teknologi på arbejdspladsen og frygter, at robotter, kunstig intelligens mv. vil erstatte dem. Forskningsdata indsamlet i dette projekt vil kunne belyse, hvordan tilpasninger på arbejdspladsen og tilegnelse af nye færdigheder spiller sammen, når jobsikkerheden og jobtilfredsheden skal bevares samtidig med nye teknologiers indtog. Og hvordan de spiller sammen, når jobsikkerheden og jobtilfredsheden eroderes. Bedre forståelse af dette samspil er i alles interesse, eftersom det både vil gøre arbejdstagerne mindre skeptiske overfor ny teknologi samt give arbejdsgiverne større incitament til at indføre ny teknologi. Denne forskning vil dermed danne grundlag for beslutningsprocesser hos både arbejdsmarkedets parter og i det politisk system, således at udbredelsen af ny teknologi i det danske innovationssystem bliver en inkluderende proces.
 

Vision

Ideelt set vil de nye data danne basis for forskning, der ligger i krydsfeltet mellem forskning med et fagligt perspektiv og forskning der er umiddelbart anvendeligt i praksis. Endvidere forventer jeg, at forskningsdata vil lede til tættere integration af kollegaerne i forskningsgruppen, da data vil belyse sammenhænge fra det nationale innovationssystem over regional udvikling til organisatoriske praksisser i Danmark.

Forskningen kan danne grundlag for beslutningsprocesser hos både arbejdsmarkedets parter og i det politisk system, så  udbredelsen af ny teknologi i det danske innovationssystem bliver en inkluderende proces.

Jacob Rubæk Holm

Bringe viden i spil

Det betyder meget for mig at blive optaget i talentprogrammet, da det både er en anerkendelse af og en satsning på min forskning fra fakultetets side. De kan se perspektiverne i mit arbejde, og det er jo ikke en given ting, når det kommer til kompleks forskning. Samtidig betyder det, at jeg får midler til at udvikle netværk, perspektiver og spørgsmål, der ellers ikke havde været mulige. Det tegner meget spændende.
 

Forskningsprojekt

Mit projekt, der hedder "The Marketization of Displacement", undersøger, hvad jeg anser som en større og større del af staters og ikke-statslige aktørers måde at føre flygtningepolitik på, nemlig ved at indsamle mere og mere data om fordrevne. Mange former for data (inklusiv biometri) om uddannelse og arbejdsevne samt politisk historie bliver anset som "det nye guld", og danner markeder på tværs af stater, konsulentbureauer, humanitære organisationer og udviklingsaktører.

Der findes databaser på UNHCR, IOM, Røde Kors og EU-plan, som fx EU, UNHCR og IOM ønsker sammenkørt. Argumenterne for dette er bl.a. effektivitet, men det giver også en række udfordringer, når det handler om de fordrevnes ret til privatliv og en demokratisk stemme. Denne manglende ret kan føre til dannelsen af sociale kredit-hierarkier, hvor de fordrevne qua deres situation er meget sårbare. 

Med forskningsprojekter sætter jeg ovennævnte ind i en postkolonial forståelsesramme. Det gør jeg ved at sammenligne den nuværende brug af data med tidligere systemer, der har knyttet dataindsamling, fordrivelse og europæiske staters økonomiske interesser sammen, såsom den transatlantiske slavehandel mellem Vestafrika og Caribien og de arbejdsregimer, der fulgte den.
 

Samfundsmæssig værdi

Min forskning kan være med til at kortlægge og diskutere den generelle udvikling i måden, vi tænker og forvalter migrations- og flygtningestyring på tværs af statslige og internationale institutioner og humanitære organisationer. Jeg er overbevist om, at denne udvikling vil slå endnu kraftigere igennem inden for det næste årti. Derfor er det nødvendigt, at der udvikles forskning, som er i stand til at klæde den almene befolkning, medierne, politiske beslutningstagere og humanitære organisationer på, så vi kan diskutere indsamlingen, cirkulationen og brugen af data flygtninge og fordreve på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.
 

Vision

Jeg håber, at mit forskningsprojekt kan skabe ny og dybdegående viden. Viden, som jeg kan bringe i spil og gøre relevant for en række aktører i samfundet gennem samarbejder med andre forskere, institutioner og organisationer.

Min forskning kan være med til at kortlægge og diskutere den generelle udvikling i måden, vi tænker og forvalter migrations- og flygtningestyring på tværs af statslige og internationale institutioner og humanitære organisationer.

Martin Lemberg-Pedersen

Understøtter en skræddersyet karriereudviklingsplan

Det er enormt motiverende at blive optaget på SAMFs talentprogram, da det økonomisk understøtter en skræddersyet karriereudviklingsplan for mig de næste tre år, så jeg kan styrke mine evner til at hjemtage ekstern funding, skabe forskning på højt international niveau og samtidig holde tæt kontakt med praksis.
 

Forskningsprojekt

Mit projekt med titlen ‘Innovation Capacity Building’ handler om, hvordan forskellige typer af organisationer (fx start-ups, private virksomheder og offentlige organisationer) kan opøve deres evne til at skabe balance mellem daglig drift på den ene side og innovation/udvikling på den anden i deres søgen efter optimal performance. Forskningsmæssigt tales der ofte generelt om denne "balancebom", men jeg ønsker at undersøge forskelle og ligheder mellem disse balancebomme og ud fra dette give konkrete anbefalinger til, hvordan der kan skabes balance i praksis. Dette ud fra devisen om at man skal forstå den lokale praksis, før man kan forbedre den.
 

Samfundsmæssig værdi

Jeg vil meget gerne, hvis mit projekt på en eller anden måde kan bidrage til vækst og jobskabelse. Konkret håber jeg på, at de organisationer, der medvirker i projektet, får meget læring ud af deres interaktion med mig (og mine kolleger), ligesom målet er, at de rent faktisk bliver bedre til at nå de mål, de sætter sig på kort og langt sigt. Mere generelt er det min ambition at sammenfatte anbefalinger til de tre organisationstyper, som andre vil kunne oversætte og bruge i praksis for at øge deres performance i forhold til drift og innovation.
 

Vision

Jeg håber, at jeg står med en meget tydelig forskningsprofil inden for "organisatorisk læring og innovation", når projektet er slut. Samtidig håber jeg også, at jeg har formået at hjemtage eksterne forskningsmidler, så jeg kan igangsætte et nyt projekt i endnu større skala med flere organisationer. Endeligt er det et vigtigt mål, at jeg får opbygget et stærkere internationalt forskningsnetværk, som jeg kan bruge som sparringspartnere og ressourcepersoner i projektet. Alt i alt så ligger der et stort arbejde forude, og jeg er rigtig glad for at få mulighed for at igangsætte og realisere dette via talentprojektet.

Det er mit håb, at de deltagende organisationer får læring ud af deres interaktion med mig og de andre forskere, så de bliver bedre til at nå de mål, de sætter sig på kort og langt sigt.

Jacob Brix

En anerkendelse af forskningsområdet

Talentprogrammet har bl.a. givet mig mulighed for at styrke mit internationale samarbejde med kolleger fra andre lande.  Jeg ser også talentprogrammet som en anerkendelse af mit forskningsområde, der ikke er stort i Danmark.
 

Forskningsprojekt

Jeg forsker i offentlige overenskomstforhandlinger og konfliktløsning, hvor jeg sammenligner Danmark med Norge, Sverige og Finland. Vi har i 2008 og i 2013 oplevet to store arbejdskonflikter på det offentlige område i Danmark. Det er både dyrt for samfundsøkonomien, og giver samtidig almindelige borgere en masse besvær. Hvis vi kan minimere arbejdskonflikter vil det være til stor gavn for samfundet.
 

Samfundsmæssig værdi

Jeg håber på, at min forskning kan være med til at kvalificere debatten om, hvordan vi i Danmark bedst muligt kan indrette vores aftale- og konfliktløsningssystem til gavn for arbejdsgivere, lønmodtagere og samfundet generelt.


VISION

Jeg håber på, at jeg med min forskning kan anvise gode erfaringer fra nordiske lande, som vi i Danmark kan lære noget af.

Jeg håber på, at jeg min forskning kan anvise gode erfaringer fra nordiske lande, som vi i Danmark kan lære noget af.

Laust Høgedahl

Ekstra mulighed for at udvikle og arbejde med ideer

Min deltagelse i talentprogrammet betyder rent fagligt og praktisk, at jeg får ekstra muligheder for at udvikle og arbejde på mine idéer, da jeg til en vis grad kan hæve nogle af de sædvanlige resursebegrænsninger.  Det betyder også noget på det personlige plan, eftersom det jo er en form for faglig anerkendelse.
 

FOrskningsprojekt

I samspil med min eksisterende forskning har det udviklet sig til to overordnede projekter. Det ene fokuserer på spørgsmål omkring nationalisme og national identitet, og hvorledes disse fænomenter sammen med forskellige indikatorer for social sammenhængskraft. Mere specifikt handler det om at trække forbindelser mellem eksempelvis konservativ nationalisme, liberal nationalisme, republikanisme og multikulturalisme på den ene side, og på den anden side social tillid og holdninger til solidaritet og omfordeling. Dette gør jeg og mine kolleger via nye spørgeskemaundersøgelser.
 

Samfundsmæssig værdi

Det andet handler om ret overordnet at fastholde og udvikle en længerevarende faglig interesse for ulighed, medborgerskab og marginalisering, som jo er typiske omdrejningspunkter i den velfærdsforskningstradition, jeg kommer fra. Det er en lidt mere broget butik, men jeg arbejder på forskellige publikationer om eksempelvis nyere velfærdsreformer, samspil mellem socioøkonomisk og værdimæssig integration af indvandrere, og en kritisk diskussion af den borgerlønsdebat, der er genopblusset de senere år.
 

VIsion

I min optik er det forskerens fornemste opgave at kvalificere samfundsdebatten og bidrage til den. De tidligere nævnte projekter berører emner, der kan være ganske betændte og konfliktfyldte i den samfundspolitiske debat. Sådanne debatter lever ofte deres eget stormfulde følelsesliv, da de trækker på grundlæggende oplevelser af - og holdninger til - retfærdighed, og dermed kan de ofte blive løsrevne fra et faktuelt grundlag. Hvis jeg får mulighed for at bidrage med blot et minimum af nuancer og mere sindige betragtninger har jeg gjort min medborgerpligt.

Jeg håber at kunne bidrage til presserende samfundsdebatter, hvilket ikke kan gøres uden at bidrage til de valgte forskningsområder med fund og konklusioner, der både er originale og har relevans for de samme diskussioner i forskningslitteraturen.

Kristian Kongshøj

Opbygge og vedligeholde et internationalt netværk

Min deltagelse i talentprogrammet betyder, at jeg får mulighed for at opbygge og vedligeholde et internationalt netværk bestående af betydningsfulde forskere på mit felt. Dette har jeg gjort gennem et ophold som ph.d.-studerende på Center for Philanthropic Studies på Vrije Universiteit Amsterdam, som er et førende internationalt forskningsmiljø inden for mit forskningsområde. Jeg har ligeledes fået mulighed for at deltage og udbygge mit netværk på flere internationale konferencer i Europa, USA og Canada, end jeg ville have haft mulighed for uden deltagelse i talentprogrammet. 
 

forskningsprojekt

Mit forskningsprojekt omhandler frivilligt arbejde og gør brug af surveydata kombineret med registerdata. Jeg undersøger bl.a., hvordan deltagelse i og tidsforbrug på frivilligt arbejde har ændret sig over tid i Skandinavien og særligt i Danmark. Derudover sammenligner jeg ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde med den øvrige befolknings deltagelse. Endeligt undersøger jeg, hvorvidt og i hvilket omfang erfaring med frivilligt arbejde kan have en positiv effekt på individuelle karriereforløb på arbejdsmarkedet, fx ved at individer, som har erfaring med frivilligt arbejde, opnår en højere løn i løbet af deres arbejdsliv.
     

samfundsmæssig værdi

Mit forskningsprojekt bidrager med vigtig viden om udviklingen i frivilligt arbejde over tid. Frivillighed er i disse år et område, der er store politiske forventninger til og meget offentlig opmærksomhed på. De store forventninger kan medvirke til, at der opstår forestillinger om, hvordan frivilligheden har udviklet sig over tid, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden. Der kan ligeledes opstå urealistiske forventninger til gavnlige effekter af frivillighed. Derfor er det vigtigt at disse forestillinger og forventninger tøjles af viden frembragt med videnskabelige metoder.
 

Vision

Det er mit håb, at projektet kan bidrage til en videnskabelig informeret politisk og offentlig debat om frivillighed.

Frivillighed er i disse år et område, der er store politiske forventninger til og meget offentlig opmærksomhed på. Derfor er det vigtigt at disse forestillinger og forventninger tøjles af viden frembragt med videnskabelige metoder.

Hans-Peter Y. Qvist

Forskningsophold på University of Chicago

Det har været særligt betydningsfuldt, at jeg har fået mulighed for at gennemføre et udlandsophold ved University of Chicago, som har været meget givende for min forskning. Desuden har jeg fået mulighed for at følge et forskerlederkursus.
 

Forskningsprojekt

Jeg er del af et større projekt (LISES) som handler om at udvikle beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte ledige. Pt. arbejder jeg med praktikeres og borgeres syn på borgerinddragelse og hvordan borgerinddragelsen kan styrkes.
 

Samfundsmæssig værdi

I projektgruppen diskuterer vi hele tiden, hvordan vores forskningsprojekt kan bidrage med viden og projektets samfundsmæssige impact, for dels udvikler vi viden i samarbejde med praktikere på området og dels er vi meget optaget af, hvordan den viden, vi opnår, kan omsættes og anvendes til at kvalificere praksis, både i frontlinjen og på ledelsesniveau og i forhold til at påvirke de dagsordener der bliver sat politisk på beskæftigelsesområdet.


Vision

Jeg håber personligt at opnå en dybere forståelse for, hvordan man kan fremme borgerinddragelse inden for beskæftigelsesindsatsen og hvad forskellige former for borgerinddragelse skaber i praksis, men mere overordnet ønsker vi med projektet at udvikle forskningsmæssigt kvalificerede bud på, hvordan beskæftigelsesindsatsen overfor de svageste ledige kan forbedres, så den skaber sammenhæng i borgernes forløb og tager højde for borgernes behov, erfaringer og præferencer.

Vi er optaget af, hvordan den viden, vi opnår, kan omsættes og anvendes til at kvalificere praksis, både i frontlinjen og på ledelsesniveau og i forhold til at påvirke de dagsordener der bliver sat politisk på beskæftigelsesområdet.

Merete Monrad

Flere ressourcer til dataindsamling og indtastning

Talentprogrammet har gjort det muligt for mig at ansætte nogle studentermedarbejdere til at assistere arbejdet med dataindsamling og indtastning. Dermed kan jeg samle og bruge væsentligt mere data, end jeg ellers ville have haft tid og ressourcer til. Det sætter jeg stor pris på.
 

forskningsprojekt

Mit projekt handler om fængslernes opståen i Danmark. Jeg undersøger de tidligste fængsler i 16- og 1700-tallet. Der findes en myte om, at fængslet er en “moderne” institution, der fødes i det 19. århundrede, men institutionen har lange, fortrængte aner i forskellige former for ufrihed og trældom. Med andre ord er en af statens mest levedygtige institutioner et historisk produkt med en særdeles besværlig arv.
 

samfundsmæssig værdi

Historiefagets ypperste opgave er at stille spørgsmål til det samfund vi lever i. I mit eget projekt handler det således om, at problematisere en institution vi tager for givet og stoler blindt på, selvom den har aner i slaveri og tvangsformer, der står i direkte opposition til de værdier vi ellers forestiller os at bære. For at lykkes med den problematisering er det afgørende at nå et bredt publikum. Det gør vi desværre sjældent med vores engelsksprogede monografier, så derfor har jeg netop færdiggjort et populærvidenskabeligt manuskript, der skal komme i et stort oplag engang næste år.
 

Vision

Det jeg håber på at opnå med forskningsprojektet er i første omgang at samle noget data, der kan danne grobund for en videre fundraising hos enten FKK, Carlsberg eller ERC. At få penge i Talentprogrammet giver rum til at kunne sætte nogle ting i gang på lidt længere sigt.

Historiefagets ypperste opgave er at stille spørgsmål til det samfund vi lever i. I mit eget projekt handler det om at problematisere en institution, vi tager for givet og stoler blindt på, selvom den har aner i slaveri og tvangsformer, der står i direkte opposition til de værdier, vi forestiller os at bære.

Johan Lund Heinsen

Åbner døre for et internationalt samarbejde

Talentprogrammet har været med til at højne den internationale nysgerrighed for mig som forsker, og herigennem også åbnet døre for et internationalt samarbejde. Det er vigtigt, at der er ressourcer tilknyttet talentprogrammet. Det betyder bl.a. at der er mulighed for betaling af rejseaktivitet (også for rejser til AAU) for at øge internationalt samarbejde. Det er noget som kommer forskningsgrupperne lokalt til gode. Dertil kan ressourcer også give hjælp til ekstra dataindsamling m.m., således at nye projekter kan blive mere omfattende.
 

Forskningsprojekt

Jeg forsker i hvordan store, internationale koncerner kan udvikle deres kompetence i ledelse af radikalinnovationsprojekter. Det er ofte avancerede high-tech projekter, forbundet med enten helt ny teknologi, nye markeder eller nye forretningsmodeller. At kunne arbejde med denne slags projekter bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, da der er et stigende internationalt konkurrencepres udsprunget fra inkrementel innovation, dvs. kontinuerlig udvikling og forbedring inden for eksisterende teknologier. Hvis man vil arbejde med radikalinnovation skal man delvist bevæge sig ud i ukendt terræn. Eksisterende ledelsesmodeller og teori, som vi kender fra den traditionelle produktudvikling, er enten upassende eller utilstrækkelige i denne kontekst. Der er to analyseniveauer, topledelse og projektledelse.

Topledelse: Vi skal blive klogere på hvordan topledelsen bliver bedre til at geare deres organisation til at arbejde med radikalinnovation. Der skal et andet executive mindset til for at det kan lykkedes, så her kan man undersøge hvordan topledelsen kan arbejde med flere mentale modeller ad gangen. Det er ret komplekst - og for nogle kontraintuitivt - men en forudsætning for at radikalinnovationsprojekter kan overleve i organisationen over tid. Topledelser er vant til at se komparative målinger og foretage benhårde prioriteringer på større beslutninger om investeringer. Ved radikalinnovationsprojekter vil informationsgrundlaget og forudsigeligheden afvige fra hvad man er vant til, og det skal en topledelse være forberedt på.

Projektledelse: Vi skal udvikle de modeller og styringsværktøjer der anvendes i arbejdet med radikalinnovation. Dette er med henblik på at holde udviklingstiden nede og øge successraten.

 

Samfundsmæssig værdi

Der er flere industrier hvor den teknologiske udvikling allerede er på vej til at give drastiske forandringer i løbet af kort tid (eks. AI, Machine Learning, IoT og Industrie 4.0). Der vil ske fundamentale teknologiske skift som virksomheder skal forholde sig til. Foruden at give et stort sats på at ansætte og samarbejde med specialister der kan imødegå disse teknologiske fremskridt, skal topledelser i stigende grad træffe beslutninger om at investere i teknologie, som på flere områder er usikre. Dertil skal projektledere også være klædt på til at arbejde med forskelligartede projekter der kræver tilpassede værktøjer.
Det er vigtigt, at vi udvikler teori og modeller, som bidrager til forståelsen og udviklingen af innovationsprojekter af radikal karaktér i virksomheder. Jeg forventer, at vi fremadrettet vil se en stigende diskurs om "hvordan gør vi så det her?" blandt ledere, og her mener jeg, at der er impact for projektet. Man kan eventuelt følge dialogen i dag (2017), hvor disruption, som et ex post fænomen, skaber en masse buzz. Imidlertid giver det ikke svar på, om man skal have skeen i den ene eller anden hånd for at komme igang, ej heller hvordan man så griber det systematisk an som virksomhed.

 

Vision

Jeg forventer, at min forskning kan være med til at bidrage med nyttig ledelsesviden, der kan sikre øget konkurrenceevne i innovationskapløbet. Hertil håber jeg også på, at forskningen kan være med til at skabe længerevarende samarbejder mellem virksomhederne og Aalborg Universitet.

Jeg forventer, at min forskning kan bidrage med nyttig ledelsesviden, der kan sikre øget konkurrenceevne i innovationskapløbet, og være med til at skabe længerevarende samarbejder mellem virksomhederne og Aalborg Universitet.

Jimmi Norman Kristiansen

En drøm bliver opfyldtFor mig betyder optagelse i talentprogrammet en udvidelse af uddannelsesmæssige horisonter. Jeg fik mulighed for at få opfyldt en drøm, som jeg havde i mange år ­– faktisk helt tilbage fra den tid, hvor jeg studerede jura ved Københavns Universitet.
 

Forskningsprojekt

Talentprogrammet har faciliteret en enestående mulighed for mig for at få en kandidatgrad i Canadian Common Law. Ydermere har jeg formået at skabe et internationalt netværk, privat såvel som professionelt, med fremadrettede muligheder for institutionelt samarbejde imellem AAU og de uddannelsesinstitutioner, som jeg i dag har tæt kontakt til. Dette ville ikke være muligt uden min personlige vilje til at stille op i kombination med fakultetets talentprogram, der bakker op om dette projekt.
 

Samfundsmæssig værdi

Den professionelle udvikling og det nyskabte netværk som talentprogrammet har faciliteret for mig, bringer utalige muligheder med sig. At have en juridisk kandidatgrad i både civil law og common law udstyrer mig med et sæt af uvurderlige uddannelsesmæssige kompetencer. I kombination med mit professionelle netværk befinder jeg mig i et nexus af viden, skills, og dyb talentmasse, hvor der kan opstå nye og innovative ideer, muligheder for institutionel samarbejde på tværs af grænser, og derved skabelse af brugbare akademiske og praktiske samfundsrelevante resultater.
 

Vision

Det er mit håb, at mine kompetencer, skills og netværk kan være med til at markere AAU som et universitet, der spotter, anerkender og støtter talent. Min innovative tankegang kan bidrage til skabelse af nye forskningsprojekter til gavn for AAU, dets samarbejdspartnere, og samfundet som helhed. I undervisningssituationer kan min viden og erfaringer være med til at løfte de studerendes akademiske niveau og derved levere bedre kandidater.

Adjunkt Alex Fomcenco
Institut for Økonomi og Ledelse
Tlf. 9940 2721 
afo@business.aau.dk
AAU-profil 

Det er mit ønske, at mine kompetencer, skills og netværk kan være med til at markere AAU som et universitet, der spotter, anerkender og støtter talent.

Alex Fomcenco

Skabe større viden om kinesisk ungdomskultur og kulturmøder med turister og internationale studerende

Optagelsen i talentprogrammet har betydet øget fokus på min forskning og mulighed for længere ophold i Kina gennem adgangen til ekstra midler til feltarbejde.
 

Forskningsprojekt

Der er to hovedtemaer i min forskning snarere end ét konkret projekt. Det første tema er Kinas helt særlige internetkultur, der skabes i krydsfeltet mellem stat, borgere og forskellige private aktører. Det andet tema er internationalisering og kulturmøder med særligt fokus på internationale studerende og kinesiske turister i Europa.
 

Samfundsmæssig værdi

Vi ser i øjeblikket en enorm vækst i antallet af kinesiske turister og internationale studerende i Europa, og et deraf følgende behov for øget viden om disse grupper. 2017 er udnævnt til dansk-kinesisk turisme-år i et forsøg på at fremme kinesisk turisme i Danmark, og der er derfor ekstra fokus på denne målgruppe. Den eksisterende viden om dette nye marked er i høj grad baseret på hurtige spørgeskemaundersøgelser af turister i Europas storbyer, mens der er et stort behov for kvalitative undersøgelser, der kan give mere dybdegående viden om kinesiske turisters oplevelse af mindre destinationer for at skabe en bæredygtig tilgang til de nye gæster på veletablerede destinationer.
 

Vision

Jeg håber at kunne bidrage med en kvalificeret og nuanceret forståelse af mine to forskningsområder. På grund af sprogbarrierer og den såkaldte ”great firewall”, der betyder at de mest almindelige sociale medier i Vesten er utilgængelige i Kina, ser vi en kinesisk internetkultur, der nok minder om den vestlige, men samtidig er væsensforskellig fra den. Det har stor betydning for blandt andet udviklingen af den kinesiske ungdomskultur og for forudsætningerne for de kulturmøder, der er omdrejningspunktet for den anden del af min forskning.

Jeg håber, at min forskning kan bidrage med en kvalificeret og nuanceret forståelse af Kinas helt særlige internetkultur  og kulturmøderne med internationale studerende og kinesiske turister i Europa.

Ane Bislev

Innovative samarbejder på tværs mellem universiteter og virksomheder

Deltagelsen i talentprogrammet har bidraget til, at jeg i dag står med et langt stærkere internationalt netværk og indgår i internationale forskningsprojekter. Samtidig har deltagelsen i programmet understøttet, at jeg har kunnet videreudvikle et nyt forskningsfelt på instituttet, der fokuserer på innovative samarbejdsformer på tværs mellem universiteter og virksomheder. Ligeledes betyder talentprogrammet, at jeg i dag samarbejder med en række private virksomheder og forskere fra andre dele af Aalborg Universitet, og at vi i fællesskab har afsendt en forskningsansøgning. Desuden har jeg ansat en studentermedhjælp til at hjælpe med at indhente og kategorisere relevant forskningslitteratur. Det har været yderst hjælpsomt og er værdifuldt i det videre arbejde med at udvikle min forskning.

 

FOrskningsprojekt

Forskningsmæssigt er jeg optaget af at udvikle og understøtte nye former for vidensamarbejde mellem universiteter og virksomheder. Udfordringerne i at arbejde på tværs er veldokumenterede, langt vanskeligere er det at finde frugtbare løsninger på udfordringerne. På nuværende tidspunkt arbejder jeg på at udforske mulighederne i at anskue universitet-industri- samarbejder som organisatorisk læring, hvor samarbejde ikke bliver et spørgsmål om at flytte viden, men at skabe viden på tværs med et eksplicit fokus på samarbejde som læreprocesser. Konkret udforskes feltet gennem perspektivet ”den tredje kontekst”, der fra et pragmatisk læringsperspektiv giver et bud på, hvorledes inter-organisatorisk vidensudvikling kan forstås og håndteres.

 

Samfundsmæssig værdi

Formålet med min forskning er helt klart at udvikle nye perspektiver og metoder fra et organisatorisk læringsperspektiv, der kan understøtte og fremme udvikling af ny viden og nye innovative løsninger på tværs mellem universiteter og virksomheder.

 

Vision

Visionen med min forskning er først og fremmest at gøre en samfundsmæssig forskel gennem at udfordre eksisterende måder at anskue og arbejde med universitet-industri-samarbejde. Forskellen skal skabes både gennem et tæt samarbejde med de forskere og virksomheder, der på forskellig vis samarbejder, og gennem videreudvikling og afprøvning af teorier og modeller for universitet-industri-samarbejde funderet i organisatorisk læring.

Visionen med min forskning er først og fremmest at gøre en samfundsmæssig forskel gennem at udfordre eksisterende måder at anskue og arbejde med universitet-industri-samarbejde.

Anja Overgaard Thomassen

En kæmpe ære

Der er enormt mange dygtige forskere her på AAU, som jeg har stor respekt for. Så optagelsen i talentprogrammet er en kæmpe ære.
 

Forskningsprojekt

Det tales meget om værdien af ”bløde kompetencer” i disse år. Nogle forskere taler endda om, at bløde kompetencer er blevet den væsentligste stratifikationsfaktor på det moderne postindustrielle arbejdsmarked. Men der er faktisk ikke meget empirisk forskning omkring, hvad bløde kompetencer – eller sociale og følelsesmæssige kompetencer, som jeg foretrækker at kalde dem – mere præcist er, og hvordan de gør en forskel på arbejdsmarkedet.

Mit forskningsprojekt undersøger, hvad arbejdsgivere inden for tre meget forskellige interaktive servicefag (ambulancetjenesten, beværtningsservice og SOSU-faget) betragter som de væsentligste sociale og følelsesmæssige kompetencer i forbindelse med ansættelse og træning af nye medarbejdere. Derudover undersøger jeg, hvordan sociale og følelsesmæssige kompetencer har betydning i det daglige arbejde med kunder, borgere og patienter. Til at belyse dette har jeg lavet en række kvalitative interview og observationsstudier.
 

Samfundsmæssig værdi

Jeg forventer, at mine empiriske undersøgelser kan belyse nogle faktorer og sociale mekanismer på arbejdsmarkedet, der er relativt oversete. Jeg oplever i hvert fald, at de virksomheder og fag, jeg samarbejder med i projektet, har stor interesse i hvad jeg finder ud af. Jeg har eksempelvis i december 2017 været keynote speaker på FOAs årlige Praktikvejlederkonferencer, hvor alle landets praktikvejledere inden for SOSU- og pædagogisk-assistentuddannelserne var samlede.

Jeg forventer også, at mit projekt kan skabe viden, som bidrager til at bekræfte eller modificere forestillingen om, at ”bløde kompetencer” er centrale for stratifikationen (den sociale lagdeling) på det danske arbejdsmarked. Ikke mindst giver mine kvalitative studier adgang til at belyse de måder forskellige sociale og følelsesmæssige dispositioner evalueres og fortolkes på i praksis af ledere, uddannelsesansvarlige og medarbejdere.

I forbindelse med mine analyser er jeg meget opmærksom på betydningen af især køn og klassebaggrund, fordi internationale studier har peget på, at nogle mænd med en ”traditionel” maskulinitet har en øget risiko for marginalisering på det post-industrielle arbejdsmarked (som udgør mere end 70 % af det danske arbejdsmarked). Årsagen er, at deres sociale og følelsesmæssige fremtoning og praksis ikke passer ind i billedet af den ideelle servicearbejder. Hvis den tese er korrekt, så har det selvsagt stor betydning på et arbejdsmarked, hvor stadig flere industriarbejdspladser erstattes af jobs inden for interaktivt servicearbejde.
 

Vision

Jeg håber, at mit forskningsprojekt kan være med til at give ny viden, men det er et relativt nyt forskningsemne for mig, som jeg forventer at arbejde med i de kommende år. Efter dette forskningsprojekt vil jeg søge midler til et nyt projekt, der skal undersøge betydningen og brugen af sociale og følelsesmæssige kompetencer i andre former for servicearbejde - ikke mindst blandt vidensprofessionelle, der bruger deres sociale og følelsesmæssige kompetencer på andre måder.

Det tales meget om værdien af ”bløde kompetencer” i disse år. Men der er faktisk ikke meget empirisk forskning i, hvad de sociale og følelsesmæssige kompetencer mere præcist er, og hvordan de gør en forskel på arbejdsmarkedet.

Morten Kyed

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601