Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet er bedst til vidensamarbejde

 

Aalborg Universitet (AAU) er det danske universitet, der indgår i flest vidensamarbejder og har flest teknologioverførsler. Det fremgår af rapporten ”Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort.
 

Status på styrkelsen af videnudveksling

I 2014 gennemførte Styrelsen for Forskning og Innovation en undersøgelse af de danske universiteters erhvervssamarbejde og teknologioverførsel i perioden fra ændringen i universitetsloven i 2003. I undersøgelsesrapporten blev der opstillet ti anbefalinger til tiltag, der yderligere kunne medvirke til at styrke videnudvekslingen med erhvervslivet. Nu har styrelsen fulgt op på disse anbefalinger og resultatet kan læses i rapporten ”Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”.
 

Større ansvarsbevidsthed

Det overordnede billede er, at universiteterne er blevet stadig mere bevidste om at påtage sig et ansvar for, at forskning skal ud at arbejde og gøre nytte i samfundet. Særligt to typer af aktiviteter har præget udviklingen siden 2014; Universiteterne har i langt større omfang indtænkt de studerende i videnudvekslingsaktiviteter og de har foretaget markante organisatoriske ændringer med henblik på at skabe bedre rammer for erhvervssamarbejde og teknologioverførsel. Universiteterne har ligeledes opstillet flere konkrete mål for erhvervssamarbejde, udviklet dialog- og ledelsesværktøjer og afsat flere ressourcer til kommercialisering af forskning.
 

AAUs DNA

Især AAU udemærker sig ved være stærk inden for vidensamarbejdet med det omgivende samfund. I rapporten fremhæves AAU for at sammentænke forskning, uddannelse og erhvervssamarbejde og sætte ambitiøse mål for dette samarbejde. Ligeledes bliver AAUs problemorienterede læringsmodel (PBL) nævnt, fordi modellen bl.a. indebærer, at AAU gennem årtier har lagt vægt på at opbygge netværk og relationer til mange virksomheder og offentlige institutioner.
 

Plads til forbedringer

For alle universiteter gælder dog, at der fortsat er en række områder, hvor billedet ikke har ændret sig siden 2014 – trods evalueringens anbefalinger. Det gælder; Universiteternes meriteringsstruktur, der fortsat udgør en væsentlig barriere for videnudveksling – især når det gælder videnbroerne, kommercialisering af forskning, forskningsbaseret efteruddannelse og samarbejde med SMV´er.

Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews med centrale repræsentanter på hvert af de otte danske universiteter. Fra AAU deltog rektor Per Michael Johansen, innovationsdirektør Søren Damgaard og dekan Eskild Holm Nielsen.

 

Læs Universiteternes opfølgning på
evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”, 2017

Kontakt

Søren Kristiansen

Prodekan for forskning
Telefon: 9940 9606
Sekretær: 9940 7020
samf-prodekan-forsk@aau.dk

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601