Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

strategi for forskning

strategi for forskning

strategi for forskning

FORSKNINGSKVALITET OG GENNEMSLAGSKRAFT

Grundlaget for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets kerneaktiviteter er forskning af højeste kvalitet med gennemslagskraft i relevante videnskabelige og samfundsmæssige sammenhænge. Betingelserne herfor er blandt andet kreative og effektive forskningsorganiseringer, deltagelse i stærke internationale forskningsnetværk, gode interne og eksterne samarbejdsmuligheder, attraktive arbejdsvilkår, risikovillighed i ledelse og finansiering samt forskeruddannelse kendetegnet ved kvalietet, effektivitet og høj international standard. En fortsat udvikling af forskningskvaliteten, såvel som betingelserne for den, forudsætter samtidig en systematisk og løbende vurdering af forskningen og de rammer, hvori den skabes.

 

Overordnede mål

 • Flere forskningsenheder af høj international standard inden for udvalgte områder
 • Hjemtagelse af forskningsbevillinger med særlig prestige
 • Øget publicering i de mest anerkendte publiceringskanaler
 • Styrke og udvide internationale forskningsnetværk
 • Skabe betingelser for og udvikle god forskningsledelse/-organisering
 • Øget fokus på og profilering af fakultetets forskning og dens samfundsmæssige effekter
 • Til stadighed at have fokus på forskningsfrihed og forskningsetik.

 

I strategiperioden vil følgende blive iværksat

 • Fokus på intern forskningsorganisering med særlig henblik på forskningsgruppers opgaver, ledelse og koordination, ph.d.-aktiviteter, inddragelse af studerende i forskningsaktiviteter mv.
 • Bedre betingelser for tilknytning af internationalt anerkendte forskere til forskningsgrupperne
 • Fortsat støtte til forskningstalenter, herunder videreudvikling af talentprogrammet
 • Forskningsevaluering på alle institutter
 • Systematisk formidling af fakultetets forskning med særlig fokus på dens samfundsmæssige effekter.
 • At der i regi af Akademisk Råd arbejdes med udmøntning af kodeks for fortsat høj integritet i forskningen

 

NYBRUDSOMRÅDER

Forskning af høj kvalitet bryder nyt land, og det er afgø- rende, at der skabes betingelser for, at nybrud kan opstå, og at sådanne understøttes i processen frem mod etablering og konsolidering som stærke forskningsmiljøer med international gennemslagskraft. Identifikation af nyskabende forskning, der udfordrer etablerede teorier, metoder og paradigmer, forudsætter således en kompetent og risikovillig ledelse, ligesom den ofte faciliteres af tværfagligt samarbejde og samarbejde med eksterne aktører.

 

Overordnede mål

 • Forbedre strukturer for samarbejde på tværs af institutter og fakulteter med henblik på udvikling af tværfaglige styrkepositioner
 • Udvikle og støtte interdisciplinære områder/ideer med potentiale
 • Fokus på strategiske samarbejder med eksterne parter.

 

I strategiperioden vil følgende blive iværksat

 • Udvikling af mekanismer til understøttelse af videndeling og samarbejde på tværs af institutter med fokus på bl.a. forskningsplaner og faglige satsninger
 • Sikring af seed funding på institut- og fakultetsniveau til understøttelse af nyskabende miljøer og forskningsprogrammer
 • Etablering af et antal tværdisciplinære forskningsinitiativer med potentiale til hjemtag af større eksterne bevillinger
 • Etablering af infrastruktur med fokus på datadeling.

 

STRATEGISK Hjemtag AF EKSTERNE MIDLER

Et styrket hjemtag af eksterne forskningsmidler er nødvendigt for at sikre gunstige betingelser for forskningen. Forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har succes med at hjemtage eksterne forskningsmidler, herunder såvel konkurrenceudsatte midler som midler fra samarbejdsprojekter med virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. Begge finansieringsformer afspejler fakultetets fokus på forskningens videnskabelige og samfundsmæssige gennemslagskraft samt betydningen af vidensamarbejde med eksterne aktører. For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og opnå størst mulig succes bør arbejdet med at hjemtage eksterne forskningsmidler og indgå konkrete samarbejder i videst muligt omfang basere sig på strategiske prioriteringer i institutter og forskningsmiljøer.

 

Overordnede mål

 • Fastholde hjemtag af eksterne midler på et højt niveau samt sikre en balanceret samlet finansiering af forskningen, herunder konkurrenceudsatte forskningsmidler, midler fra private fonde og midler fra samarbejdsprojekter
 • Udbygge og effektivisere den administrative støtte i forbindelse med ansøgning, gennemførelse og afrapportering ved eksternt finansierede projekter.

 

I strategiperioden vil følgende blive iværksat

 • Interne kvalitetssikringsprocedurer for forskningsansøgning
 • Systematisk opsamling, bearbejdning og formidling af tilbagemeldinger fra forskningsansøgning
 • Videndeling vedrørende hjemtagning af eksterne midler, herunder mentorpraksis for yngre forskere
 • Identifikation af og støtte til stærke forskningsområder med potentiale for større hjemtag af eksterne midler.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601