AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Om ph.d.-uddannelsen

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på et internationalt niveau skal kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage forskning, udvikling og undervisning i privat og offentlig sektor. Uddannelsen består af, at den studerende under vejledning selvstændigt arbejder med et forskningsprojekt. Dette arbejde skal resultere i, at der forfattes en tekst, der dokumenterer den studerendes evner til at anvende fagets metoder og udføre et arbejde, der svarer til internationale standarder for en sådan uddannelse inden for fagområdet.

Udarbejdelse af forskningsplan

For at nå disse mål vil et ph.d.-studium forløbe på følgende måde. Den studerende vil efter indskrivningen arbejde videre med sin skitse til projektet hen mod en færdig forskningsplan. Denne består af en plan for arbejdet på forskningsprojektet, en plan for de kurser, som den studerende i samarbejde med sin vejleder vælger at følge i ind- og udland, en plan for den studerendes undervisning og forskningsformidling samt en plan for den studerendes kontakt til et andet forskningsmiljø.

Arbejdet med forskningsprojektet, hvis resultater skal dokumentere den studerendes evner, vil skulle struktureres i overensstemmelse med den udarbejdede skitse, traditioner og kriterier inden for faget, den valgte metodik og den tidsramme, der er afsat. Et sådant projekt kan indeholde en analyse af et samfundsfænomen inden for fagets område, en analyse af teorier eller en kombination af disse dele. Et projekt kan i den sammenhæng være baseret på, at den studerende bruger meget tid i marken, men kan også bygges op på den måde, at tiden i høj grad bruges til læsning af bøger, artikler mv. Vægtningen afhænger af de forskningsspørgsmål, som udvikles.

Kurser og undervisning

Sideløbende med planlægning, analyse og skrivning følger den studerende ph.d.-kurser inden for fagområdet svarende til et halv års arbejde (30 ECTS). Disse kurser vælger den studerende efter rådgivning af sin vejleder. Dette vil for nogles vedkommende foregå på Aalborg Universitet og nogle vil foregå på andre danske og udenlandske universiteter. Disse kurser vil ofte være komprimeret på en sådan måde, at de afvikles på hele eller flere sammenhængende dage.

Sideløbende med arbejdet med forskningsprojektet underviser og formidler den studerende. Denne indsats svarer til cirka et halv års arbejde. Undervisningen foregår på de af universitetets uddannelser, hvor det er relevant at anvende den studerendes kompetencer og vil normalt være fordelt over halvandet til to år af den samlede uddannelsesperiode. Træning i formidling vil indgå som en del af denne periode. Formidling kan i den sammenhæng være de opgaver, den studerende løser i form af foredrag, planlægning af seminarer og konferencer, skrivning af f.eks. populærvidenskabelige artikler omkring den studerendes projekt. Der er tale om skrifter, som ikke indgår som en del af afhandlingen.

Løbende evaluering

I løbet af ph.d.- uddannelsen vil den studerende, vejlederen og skolen kontinuerligt se på, hvilke fremskridt der sker. Dette vil ske gennem en række målinger af, hvor langt den studerende er i sin optjening af ECTS og i sin undervisning og vejledning. Dette sker gennem halvårlige evalueringer, og de evalueringer, som sker efter 12 og 30 måneder. Disse vil omfatte en formel faglig vurdering af de opnåede resultater. Den studerende og hovedvejlederen har samtidig et ansvar for løbende at diskutere de opnående resultater.

Uddannelsens afslutning

Når den studerende har færdiggjort arbejdet med forskningsprojektet, som godkendes af hovedvejlederen, bestået kurser o. lign. med en vægt på 30 ECTS, samt gennemført undervisningen og forskningsformidlingen, indleverer den studerende sin afhandling til bedømmelse. En afhandling kan bestå af et værk på ca. 200 sider eller af 4 - 5 artikler.

Når indlevering er sket, er studiet afsluttet og bedømmelsen vil foregå over de følgende to måneder. Såfremt denne foreløbige bedømmelsen fører til et positivt resultat, vil den studerende i løbet af få uger må mulighed for at forsvare afhandlingen over for bedømmelsesudvalget.